OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dlaczego stosujemy Politykę Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wyznacza zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych kontrahentów Spółki EMIX Sp. z o.o. oraz użytkowników naszego serwisu. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień i procesów dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce w związku z korzystaniem z naszych usług.

Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą tj. o takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, wizerunek lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Rusinowie (adres: 87-500 Rypin, Rusinowo 73), która administruje danymi osobowymi w celu realizacji zawartych z Państwem umów, obsługi zamówień, zleceń lub w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie prowadzonej działalności handlowej. Bezpośrednie dane kontaktowe do Spółki EMIX Sp. z o.o. dostępne są na naszej stronie internetowej (dostępne po kliknięciu w zakładkę „Kontakt”). 

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług, w tym odwiedzin na naszej stronie internetowej, takimi danymi są np. imiona i nazwiska pracowników danej firmy, osób zarządzających oraz reprezentujących dany podmiot, imiona i nazwiska osób kierujących do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, adresy e-mail przynależne do osób fizycznych, numery telefonów, informacje o zajmowanym stanowisku, miejscu pracy. Dodatkowo
w przypadku kontrahentów przetwarzamy: NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane dot. wzajemnych rozliczeń finansowych. Dane osobowe mogą być zapisywane w naszych bazach klientów (wersja papierowa i elektroniczna) jak również w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) na naszych stronach i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

W momencie Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej system zapisuje między innymi informacje o stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani, datę wizyty na naszej witrynie, a także adres IP przydzielany Państwu przez dostawcę usług internetowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane i jaki jest cel przetwarzania tych danych?

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W sytuacji gdy korzystacie Państwo lub będziecie korzystać z naszych usług mogą wystąpić, następujące:

 • Art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, obsługi zlecenia, zamówienia lub podjęcia działań w celu ich zawarcia;

 • Art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikający z realizacji zawartych umów, obsługi zamówień lub zleceń w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego;

 • Art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (konieczność zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, administrowanie serwisem internetowym, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymania kontaktu z Użytkownikami, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb klienta, nawiązywanie relacji handlowych, współpraca z kontrahentami, obsługa reklamacji, skarg i wniosków, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni towarów i usług).

Państwa dane zostały pozyskane:

 • w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny,

 • podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania,

 • w wyniku korzystania z naszego serwisu internetowego z tym zastrzeżeniem, iż Użytkownik zawsze może skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o wizycie w serwisie.

Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych
i promocyjnych możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw poprzez wysłanie stosownej informacji mailowej na odpowiedni adres mailowy dostępny w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Spółki EMIX Sp. z o.o.

Komu Administrator udostępnia dane osobowe użytkownika?

Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym grupom odbiorców dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. Osobom upoważnionym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz podjęcia ewentualnych działań w pozostałych celach określonych w niniejszej polityce.

 2. Podmiotom, z którymi Spółka EMIX Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków ciążących na Spółce,
  a
  przewidzianych prawem. W szczególności możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe i doradcze, dostawcy usług IT, hostingodawcy, firmy świadczące usługi pocztowe, logistyczne i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych oraz firmy świadczące usługi z zakresu obsługi prawnej. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy przepisów prawa oraz zawartych umów ze Spółką Emix Sp. z o.o., do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez  Spółkę EMIX Sp. z o.o.

 3. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom państwowym (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom świadczącym usługi bankowe.

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia Państwa roszczeń oraz Administratora Danych Osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

W przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes,
z którym się Państwo nie zgadzacie. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

 • sprostowania (poprawienia) danych:

W przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • usunięcia danych (bycia zapomnianym):

Można żądać usunięcia danych osobowych w sytuacjach:

– kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;

– kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

– wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;

– kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • ograniczenia przetwarzania:

Można żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

 • dostępu do danych

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Spółka EMIX Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii takich danych osobowych.

 • przeniesienia danych

Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Spółki EMIX Sp. z o.o. w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie wyrażonej zgody bądź obowiązującej umowy.

 • wniesienia skargi

Wniesienie skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

W sytuacji gdy chcielibyście Państwo skorzystać z przysługujących praw, lub czujecie, że Wasze dane są źle zabezpieczone, skontaktujcie się z nami drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie na podane poniżej dane:

PUNKT KONTAKTOWY WYZNACZONY PRZEZ ADMINISTRATORA:

EMIX Sp. z o.o.

Rusinowo 73

87-500 Rypin

tel. kont. 54 280 20 13

e-mail:biuro@emix.com.pl

II. Polityka Cookies /”ciasteczka”/:

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które są zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, smartfon, tablet) podczas odwiedzin naszej strony (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

Co zawierają pliki cookies?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę. Niekiedy mogą również zawierać identyfikator użytkownika w postaci unikalnego adresu IP.

W jakim celu zbieramy cookies na naszej stronie?

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stronie internetowej. Użytkownik poprzez korzystanie z naszego serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych, również w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych. Pliki Cookies, wykorzystywane są przez nas do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań i technologii takich jak pliki cookies oraz przetwarzaniu danych przez nasz serwis, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na potrzeby użytkownika. Wykorzystanie technologii cookies oraz przetwarzanie zebranych w ten sposób danych, pozwala nam również zaprezentować użytkownikowi dopasowane reklam i wiadomości oraz skutecznie wpływa na poprawę jakości prezentowanych informacji. Należy jednak podkreślić, że ich treść nie będzie istotnie wpływać na wybory użytkownika jako konsumenta, chyba, że ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, uniemożliwią nam takie działanie.

W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym. Zawsze użytkownik może dokonać zmian ustawień plików cookies. W przypadku niedokonania jakichkolwiek zmian, pliki cookies będą zamieszczane
i przechowywane na urządzeniu końcowym, co oznacza, że możemy mieć do nich dostęp.

Informacje szczegółowe o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są każdorazowo w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Czy można wyłączyć zbieranie cookies?

Tak. Można to zrobić w każdej chwili. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową. Zwracamy jednak uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie oraz może skutkować brakiem poprawności działania naszej strony. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową.Z poważaniem

Zarząd Spółki EMIX Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW, KTÓRZY DZIAŁAJĄ W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OPARCIU O STATUS OSOBY FIZYZNEJ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Rusinowie (adres: Rusinowo 73, 87-500 Rypin).

 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr: 54 280 20 13 lub drogą mailową na adres: rodo@emix.com.pl

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów handlowych, obsługi zlecenia oraz w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy lub zlecenia.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,

 • na podstawie przesłanki art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikający z realizacji przedmiotowej umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (nawiązywanie relacji handlowych, współpraca z kontrahentami, obsługa reklamacji, skarg i wniosków, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni towarów i usług).

 1. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • kooperanci, podwykonawcy firmy w celu realizacji umowy, obsługi zlecenia,

 • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,

 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,

 • podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,

 • firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy lub zlecenia – przez czas jej wykonywania oraz przez okres 6 lat po zakończeniu umowy lub zlecenia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) oraz Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.);

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

 1. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 1. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

 1. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy, realizacji zawartej umowy, złożonego zamówienia, obsługi zlecenia oraz reklamacji, skarg i wniosków.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRZY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, DZIAŁAJĄ JAKO REPREZENTANCI OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Rusinowie (adres: Rusinowo 73, 87-500 Rypin).

 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr: 54 280 20 13 lub drogą mailową na adres: rodo@emix.com.pl

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgodnego z przepisami prawa zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz pozostałe dane wynikające z rejestru publicznego KRS, celem potwierdzenia zasadności i legalności reprezentacji osoby prawnej.

 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (nawiązanie relacji handlowych w tym proces negocjacji, zapewnienie legalności zawarcia umowy handlowej i jej realizacji),

 • na podstawie przesłanki art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z realizacji przedmiotowej umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Kodeksu Cywilnego (rękojmia, gwarancja, procedura reklamacji).

 1. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • kooperanci, podwykonawcy firmy w celu realizacji umowy, obsługi zlecenia,

 • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,

 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,

 • podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,

 • firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu tj. przez czas trwania umowy oraz przez przysługujący okres rękojmi, gwarancji określony w przepisach Kodeksu Cywilnego tj. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

 1. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

 1. Państwa dane zostały pozyskane z jawnych rejestrów publicznych tj. KRS oraz bezpośrednio od osób wyznaczonych do kontaktu przez osobę prawną, którą Państwo reprezentujecie.

 

 1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest:          Emix Sp. z o.o. /adres: Rusinowo 73; 87-500 Rypin/.
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanym.
 3. Teren monitorowany obejmuje:
 • obszar zewnętrzny wokół budynków Spółki tj.: bramy wjazdowe, teren przed budynkiem administracyjnym /Biuro Spółki/, rampy załadunkowe oraz teren parkingu;
 • obszar wewnątrz budynków należących do Spółki tj.: pomieszczenie recepcji, wejście dla pracowników produkcji, ciągi komunikacyjne w budynku, teren hal produkcyjnych i magazynowych. 
 1. Podstawą przetwarzania jest art. 222 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „RODO”.
 2. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie do 30 dni.
 3. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /00-193 Warszawa, ul. Stawki 2/.

 

 1. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie pod nr tel. 54 280 20 13.

Administratorem danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest:                       Emix Sp. z o.o. /adres: Rusinowo 73; 87-500 Rypin/. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanym. Więcej informacji dot. monitoringu wizyjnego można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 54 280 20 13. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest bezpośrednio w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.emix.com.pl w zakładce RODO.

type what you are looking for
wpisz czego szukasz